نام پروژهنوع دستگاهتعداد دستگاه
مهندس حسینی منفرداسپلیت کانالی114 دستگاه
نام پروژهنوع دستگاهتعداد دستگاه
آقای اکبری - آقای لطفیاسپلیت کانالی108 دستگاه
نام پروژهنوع دستگاهتعداد دستگاه
مهندس بیستونی اسپلیت کانالی100 دستگاه
نام پروژهنوع دستگاهتعداد دستگاه
مهندس شانجرینیاسپلیت کانالی103 دستگاه
نام پروژهنوع دستگاهتعداد دستگاه
مهندس اسلامیانVRFمرکزی100 تن
نام پروژهنوع دستگاهتعداد دستگاه
جوانیاناسپلیت کانالی100 دستگاه